Www speed dating com cupid speedating in omaha ne

V prípade, že zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať, máte právo na opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ako aj ich aktualizáciu, prípadne doplnenie osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov Máte právo na vymazanie osobných údajov, pričom tieto osobné údaje na Vaše požiadanie bezodkladne vymažeme, ak už nie sú potrebné pre účel, na ktoré sa získali alebo spracúvali; alebo ak sme získali osobné údaje protizákonne; alebo ak ste namietli spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo ak nám taká povinnosť vyplýva zo Zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípadoch, keď namietnete správnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, alebo sme využili Vaše osobné údaje protizákonne.

Právo na prenosnosť osobných údajov Máte právo od nás žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali na základe Vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Po registrácií v registračnom formulári ti zašleme podrobné informácie o mieste a čase konania.

Ak ti termín a miesto bude vyhovovať uhradíš vstupný poplatok.

Gone are the name-tags, shouting and over-the-top party trimmings.

It is the non-event of events.~~~We are regularly approached by venues looking to have the cheekiest in the world of dating to their spots.

We say yes to a very few - limiting it to locales that are at once casually hip and comfortably chic.

A fabulous way to visit or re-visit some of the flirtiest locales in your neighborhood.~~~Much like a private club, not every dater is for us.

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov V prípade, že budete mať pochybnosti o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo obrátiť sa na nás alebo na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa .

Search for www speed dating com:

www speed dating com-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “www speed dating com”

  1. Bot forms the response on the principle of finding the answers to the most relevant issues related to yours. To enter the application you have to confirm the age of 18 .